Програма гуртка

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАПОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 86

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання

науково-методичної ради

КЗ «ЗОІППО» ЗОР

від 20.12.2017 № 8

Голова НМР КЗ «ЗОІППО» ЗОР

________________ А.Ф. Куріна

 

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

Художньо-естетичний напрям

Шкільний театр

Початковий рівень

3 роки навчання

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2017

 

 

 

 

Укладач:

Нахімова Марина Валентинівна – керівник гуртка з театрального мистецтва Запорізької загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 86

Рецензенти:

Стадніченко Н.В. -  старший викладач кафедри акторської майстерності Запорізького національного університету, заслужена артистка України.

Шкода Н.Г. – заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ № 86, вчитель вищої категорії, викладач предмету українська та світова література.

 

Рецензії на програму гуртка 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Актуальність програми. Естетичне виховання відіграє в житті людина значну роль.Розвиток естетичної сфери свідомості впливає на її почуття і погляди, підвищує емоційну чутливість до всіх явищ життя.Особливо яскраво ці процеси прослідковуютьсяу театрально-художній діяльності.У зв’язку з цим актуальністьтеатрального мистецтва незаперечна, оскільки театр своєю багатомірністю, багатоликістю і синтетичною природою здатний допомогти дитині глибше пізнатикрасу навколишнього світу, сприяєпіднесенню духовно-моральної культури, вихованню гуманістичних, загальнолюдських цінностей, виявленню та розвитку творчих здібностей.

Театр – «мистецька палітра», що складається з різних видів мистецтв:      драматургії, музики, танцю, співу, акторської гри. Він дає можливість                      пізнання історії, літератури, народознавства, філософії, естетики.

Залучення гуртківців до різноманітної театральної діяльності відкриває великі можливості для багатостороннього розвитку їх здібностей: вдумливого аналізу виконуваного твору, проникнення в ідейно-художній задум п'єси,розуміння кола життєвих явищ, людських взаємин, конфліктів, вчинків, характерів, здатності до співчуття, співпереживання, співтворчості.

Театр - мистецтво колективне. Вистава - результат творчих зусиль                    колективу. Театральні заняття виховують у школярів такі ціннісніякості, як колективізм, здатність відчувати й цінувати красу справжньої дружби, вимогливість до себе та інших. А вся організація роботи в самодіяльному шкільному театральному колективі допомагає школярам усвідомити, що мистецька діяльність - це не тільки задоволення, але і творча праця, яка вимагає наполегливості,готовності постійно розширювати свої знання, вдосконалювати вміння.

Навчальна програма адаптована на основіпрограм театрального профілю, що містятьсяу збірнику навчальних програм з позашкільної освіти: художньо – естетичний напрям [Електронний ресурс]/ за ред. Биковського Т.В., Шкура Г.А. – К. : УДЦПО, 2016. – Вип. 1.- Режим доступу: http://udcpo.com.ua/PDF/METOD/zb_rnik_tanc.pdf

 

 

Новизна програми полягає в тому, що в основу розвитку художньо-естетичної сфери дитини вонапокладає особистісний досвід дитини і рівень її психо - фізичних можливостей.

Програма побудована з урахуванням 10-річного досвіду роботи театрального гуртка в умовах загальноосвітньої школи з урахуванням таких впливових чинників, як: різновіковий склад групи; зарахування до гуртка дітей з різним рівнем розвитку акторських здібностей, на основі бажання учнів; орієнтація на запити аудиторії шкільного віку та освітнього процесу.

Мета програми: формування спектру ключових компетентностей особистості засобами театрального мистецтва, створення умов для творчої самореалізації дітей, виховання культурної, креативної, життєво активної людини.

    Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з кращими зразками світового йвітчизняного театрального мистецтва, історією театру, драматичними творами,основами акторської майстерності, сценічної мови та сценічної культури.

  Практичної, що сприяє оволодінню навичками акторської майстерності, сценічної мови, індивідуальної й ансамблевої акторської гри; набору

різноманітних сценічних рухів, забезпечує розвиток образного мислення,

емоційної виразності, спостережливості, пам’яті, уяви, фантазії, дикції, ритмічності, пластичності, музичних здібностей;

     Творчої, що забезпечує формування та розвиток творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння театральним мистецтвом; розвиток естетичних почуттів та смаків;

  Соціальної, що сприяє вихованню громадянської свідомості, національної гідності через виконання кращих творів української класики, сучасних вітчизняних драматургів; формуванню навиків професійної взаємодії в колективі, прагненню до створення комфортного, доброзичливого клімату.

Програмапобудована за принципом індукції (від простого до складного) і розрахована на три роки навчання початкового рівня: 72 години на навчальний рік для кожної групи  (по 2 заняття на тиждень, враховуючи осінні, зимові і весняні канікули).

        Програма першого року навчання передбачає виявлення і розвиток загальних виконавських здібностей дітей, формування інтересу до акторської творчості, отримання вихованцями початкових знаньтаумінь в галузі театрального мистецтва, закладення фундаменту для поглибленого уявлення про театр як вид мистецтва. Основною формою роботи на першому етапі є театральні ігри та вправи - імпровізації. Контроль за здобутими знаннями здійснюється під час проведення практичних занять.

         Програма другого року навчання спрямована на поглиблене вивчення і оволодіння акторською майстерністю з орієнтацією на виконавську діяльність, удосконаленнявиразностіта яскравості поведінки у виступі актора перед глядачем.Форми роботи - тренінги, виконання етюдів, постановка вистав.Контроль за здобутими знаннями здійснюється під час читання зі сцени віршованого твору, показ етюду на задану тему, вистава.

Програма третього року навчанняпередбачає закріплення і розвиток прагнення до творчої діяльності, заохочення до самостійності в роботі, засвоєння більш складного теоретичногоматеріалу, створення «характеру»

на сцені. Основною формою роботи єетюдна робота, постановка вистав, концертів, агітбригад. Форма контролю: вистава, концерт, агітбригада, участь у конкурсах.

 

Очікувані результати:

Результатом засвоєння навчальної програми є:

пізнавальні компетентності, а самезнання вихованців про: виникнення театрального мистецтва;різні види мистецтва та їх особливості;виникнення театрального руху в Україні; основні професії в театрі та їх роль у створенні спектаклю;терміни, що використовуються в театральному мистецтві; сценічну культуру; ази акторської майстерності; принципи акторського аналізу драматичного твору; принципи роботи над роллю та виставою;техніку безпеки під час занять зі сценічного руху;

практичні компетентності, що полягають у: володіннікомплексом артикуляційної гімнастики;практичному використанні пам'яті фізичних дій, активній увазі, розвитку уяви та фантазії; вміннізмінювати висоту й силу звучання голосу; вимовляти віршований текст у русі; координувати свої рухи; управляти м’язами;практично використовувати навички індивідуальної й ансамблевої акторської гри; аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного суспільства; застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності; вмінні будувати діалог з партнером на задану тему; орієнтуватися в просторі, рівномірно розміщаючись на сцені;

творчі, що полягають у виявленнітворчої активності, ініціативності, самостійності та креативності;

соціальні:вміння аналізувати, інтерпретувати та реконструювати соціальні явища та тексти; критично ставиться до себе та інших; долати труднощі психологічного характеру; володіти навичками спілкування та колективної творчості.

У гуртку об’єднуються діти 8 -16 років,що виявляють стійкий інтерес до театрального мистецтва, у 2 – 3 групи (3-5; 6-8; 9-11 класи). Кількість вихованців орієнтовно 10 - 15 осіб. В роботі колективу можуть брати участь і дорослі: батьки, педагоги.

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Початковий рівень

Перший рік навчання

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.Вступ.

1

     1

2.Загальне поняття про театр.  

2.1 Театр – як вид мистецтва.

2.2 Театр – мистецтво колективне.

2

1

1

3

1

2

     5

      2

      3

3. Основи акторської майстерності

3.1 Поняття про терміни «память фізичних дій», та «емоційна память».                                             3.2 Органічна сценічна увага та акторська уява.

 3.3 Звільнення м’язів і подолання м’язових затискувань.

3

1

 

 

1

 

1

6

2

 

 

          2

 

          2

9

3

3

3

4.Сценічна мова

4.1Гімнастика обличчя.

4.2 Розвиток дихання

4.3 Розвиток голосу.

4.4 Дикція. 

4.5 Логічні паузи.

5

1

1

1

1

1

7

1

1

1

2

2

12

2

2

2

3

3

5. Сценічний рух

5.1Бесіда про ритмопластику. 5.2Техніка правильної ходиСценічна свобода руху.

2

1

1

3

1

2

5

2

3

6. Робота над роллю

 

6.1 Попередній розбір п’єси.

 

6.2Читання п’єси по подіях. 

        

6.3Відтворення в дії епізодів.

 

6.4Робота над словом.

2

 

1

 

-

 

-

 

1

11

 

1

 

4

 

4

 

2

13

 

2

 

4

 

4

 

       3

7. Вироблення навиків ансамблевості

7.1 Відтворення в дії цілих картин.                 

7.2Практичне закріплення.

1

 

1

 

-

10

 

8

 

2

11

 

9

 

2

8. Оформлення вистави                   

8.1Музичне оформлення вистави.          

 8.2 Художнє оформлення вистави.

2

 

1

1

6

 

3

   3

8

 

    4

  4

9. Подолання внутрішнього конфлікту «актор-глядач»

9.1 Репетиції в декораціях.

9.2Вистава.

-

 

-

-

6

 

5

1

6

 

5

1

10. Перегляд та обговорення вистав

2

2

Всього

18

54

72

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.Вступ (1 год.)

Мета і зміст роботи гуртка. Правила поведінки в колективі. Правила техніки безпеки.

2.Загальне поняття про театр (5 год.)                                                                                           

Теоретична частина. Театр – як вид мистецтва. Театр – мистецтво колективне.

Практична частина. Перевірка акторських здібностей дітей. Перегляд презентацій «Що таке театр?»Вікторина «Хто працює у театрі?».

 

3. Основи акторської майстерності (9 год.)                                                                Теоретична частина. Поняття про терміни «пам’ять фізичних дій», та «емоційна пам’ять». Органічна сценічна увага та акторська уява. Звільнення м’язів і подолання м’язових затискувань.

Практична частина.Придумування та виконання одиночних етюдів з уявними предметами в запропонованих обставинах вимушеного мовчання. Вправи на загальну увагу, розвиток зорового сприйняття – «Спіймати хлопок», «Невидима нитка», «Багато ниточок, або велике дзеркало», «Сповільнений рух», «Тінь». Вправи для розвитку акторської уяви: «Кінопроби», «Ось так», «Зміна місця».Вправи на зняття м’язової напруги. 

 

4. Сценічна мова (12 год.)

Теоретична частина.Гімнастика обличчя. Розвиток дихання. Розвиток голосу. Інтонація.Дикція. Логічні паузи.                        

Практична частина.Тренування нижньої щелепи. Тренування губних м’язів, м’язів язика.Вправи надихання та артикуляцію. Вправи на зібраність звуку та розвиток голосового діапазону.Вправи на чіткість вимови звуків. Інтонаційне забарвлення слівРобота над чіткістю дикції з використанням чистомовок, скоромовок,лічилок, діалогів. Читання віршів. Робота над логічними паузами.                        

5. Сценічні рухи (5 год.)

Теоретична частина.Бесіда про ритмопластику. Техніка правильної ходиСценічна свобода руху (падіння, ляпаси, перенесення важких предметів тощо). Гра міміки й жестів.                                                                                     

Практична частина.Вправи для розминки: ходьба на місці, ходьба-біг, ходьба-зупинка, ходьба на носках, на п'ятах, підстрибування, біг, випади однією ногою вперед,кроки у присідіоплески та ходьба у їх ритмі. Вправи на залежність ходи від характеру, статі та віку сценічного героя.                                                              Вправи на сценічну свободу руху. Створення образів живих істот за допомогою  міміки, жестів, пластики. Розучування основних елементів та позицій танцю.       

 

6. Робота над роллю (13 год.)

Попередній розбір п’єси. Читання п’єси по подіях. Відтворення в дії епізодів. Робота над словом.

Практична робота.Перше читання п’єси, взятої до постановки, з розбором дійового та подійового ряду. Встановлення надзавдання постановки, наскрізної дії та дійового завдання дійових осіб. Докладний розбір подійового ряду п’єси, взятої до постановки.Перші виходи на сцену після застільного розбору п'єси, взятої до постановки. Постановка інтонаційно-підтекстового забарвлення в п'єсі.

 

7. Вироблення навиків ансамблевості (8 год.).

Відтворення в дії цілих картин.Практичне закріплення.

Практична робота.Зведення розроблених епізодів п’єси, взятої до постановки, в картини.Практичне закріплення з урахуванням дійових завдань п'єси, взятої до постановки, перші проби в костюмах.

 

8. Оформлення вистави (6 год.)

Музичне оформлення вистави.Художнє оформлення вистави.

Практична робота.  Підбір музичного супроводу вистави. Розучування пісень, танців.Виготовлення декорацій та реквізиту.Підбір костюмів до вистави.

 

9. Подолання внутрішнього конфлікту «актор-глядач» ( 14 год.).

Репетиції в декораціях. Вистава.

Практична робота. Монтувальні та прогонні репетиції п’єси, взятої до постановки, в декораціях.

 

10. Обговорення результатів роботи (2 год.)

Перегляд фото- та відео-матеріалів з виступів. Оцінка роботи. Робота над помилками.

 

Очікуваний  результат:

Вихованці повинні знати:                                                       

-       що  таке театр та його особливості;

-         які і снують театральні професії;

-         ази акторської майстерності;

-         принципи акторського аналізу драматичного твору;

-         принципи роботи над роллю;

Вихованці повинні вміти:

-діяти з уявними предметами:

- застосовувати на практиці вправи на загальну увагу, акторську уяву; зняття м’язової напруги;

- керувати своїм диханням у процесі мовлення;

- володіти комплексом вправ на тренуванняправильного звукоутворення;

- координувати свої рухи, управляти м’язами.

- виконувати основні елементи танцю;

- створювати образи за допомогою міміки, жестів, пластики.

Вихованці мають набути досвід:

-     перевтілювання за допомогою зміни своєї   поведінки відповідно до події, часу, ситуації;

-        читання віршів з інтонацією, логічними паузами, чіткістю дикції;

-  вимовляння скоромовок в різних темпах, пошепки і беззвучно, з різними інтонаціями;

-         образного мислення, концентрації уваги, аналізу художнього твору;

-         роботи у складі творчих груп різного рівня;

-         вільного спілкування з партнером та глядачем.

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ

Другий рік навчання

Тема

Кількість годин

теорія

практика

разом

1.Вступ.

1

1

2.Історія театру

2.1 Види театрів

2.2 Знайомство із жанрами музичного театру

2.3Виникнення театру в нашому місті

4

1

2

 

       1

2

-

1

 

1

6

1

3

 

2

3.Акторська майстерність

3.1 Акторська фантазія.

3.2 Подолання обставин.                            3.3 Асоціація в образі.

3.4 Сценічне спілкування.

   4

1

1

1

1

7

2

1

2

2

11

3

2

3

3

4.Сценічна мова

4.1 Сила голосу. Жестикуляція. Дихання.

4.2 Літературна вимова

4.3Темпоритм мови

3

1

1

1

7

2

2

3

10

3

3

4

5.Сценічний рух

5.1 Виховання ритмічності.

5.2Імпровізація і етюд.

5.3 Взаємодія суб’єкта та об’єкта.                                 

3

1

1

1

5

1

2

2

8

2

3

3

6.Основи гриму та костюму

1

1

2

7. Робота над виставою.

7.1 Робота над драматургічним матеріалом.

7.2 Робота над словом.

7.3 Відтворення в дії епізодів пєси.

7.3Відтворення в дії цілих картин.

1

1

-

-

-

15

2

3

5

5

16

3

3

      5

5

8. Оформлення вистави.

8.1 Музичне оформлення.

8.2 Художнє оформлення.

2

1

1

6

3

3

8

4

4

9. Робота на сцені.

9.1 Прогонні репетиції.

9.2 Генеральна репетиція

9.3 Виступ перед глядачами.

-

-

-

-

8

6

1

1

8

6

1

1

10.Перегляд та обговорення вистав

2

2

Всього

18

64

72

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (1 год.)

Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. Обговорення.                  Внесення корективів. Правила поведінки в колективі. Правила техніки безпеки.

 

2.Історія театру (6 год.)

Теоретична частина. Види театрів. Знайомство із жанрами музичного театру (опера, балет, мюзикл, музична казка). Виникнення театру в нашому місті.

Практична частина. Віртуальне знайомство з театрами м. Запоріжжя. Вікторина «Як вести себе утеатрі та кіно».  

 

3. Акторська майстерність (11 год.)

Теоретична частина. Акторська фантазія як особлива форма людського ми­слення. Подолання обставин. Асоціація в образі.Сценічне спілкування.

Практична частина.Вправи на розвиток фантазії.Фантазії на вільну тему.  Вправа на подолання обставин «Якщо, коли б...», виправдання місця, часу дії. Слово-образ. Добір слів та створення образу слова без  з'ясування його справжнього значення. Взаємодія з партнером. Етюди на органічне мовлення: «Вибери партнера», «Звукоізоляційне скло». Етюди на спілкування з імпровізацією тексту.

 

4.Сценічна мова (10 год.)

Теоретична частина.Сила голосу. Жестикуляція.  Дихання. Донесення ідеї через розподіл мовлення на такти. Пауза як необхідний елемент мовлення. Літературна вимовата її відмінність від побутової вимови. Гармонійне поєднання фізичної та мовної дії.

Практична частина. Артикуляційна і дихальна гімнастика. Створення мовленнєвих ситуацій, їх вирішення, аналіз. Правила вимови голосних звуків. Вимова приголосних. Правильний наголос. Оволодіння літературними нормами вимови як обов’язкова умова сценічної мови. Літературні жанри та їх використання у вправах з культури вимови. Вправи «Словник», «Три кола», «Ліплення слова», «Ліплення фрази», «Глобус». Виконання уривків із прозових творів.

5.Сценічні рухи (8 год.)

Теоретична частина. Виховання ритмічності. Поняття про співвідношення довжини звуків. Імпровізація і етюд. Взаємодія суб’єкта та об’єкта.                                 

Практична частина.Розвиток мовно-рухової та вокально-рухової координації. Оплески та ходьба у їх ритмі. Вправи на рух тіла з одночасним читанням віршованих текстів або співу.  Виконання етюдів на спілкуванняз реальним та уявним партнером. Гра міміки й жестів.Мовно – рухові етюди.

 

6.Основи гриму та костюму (2 год.)

Теоретична частина.Бесіда про грим та костюм як невід’ємні частини сценічної виразності. Типи гриму. Історія костюму

Практична частина.Створити заданий образ за допомогою костюму та реквізиту.

 

7. Робота над виставою (16 год.)

Теоретична частина.Робота над драматургічним матеріалом.Робота над словом. Відтворення в дії епізодів п’єси. Відтворення в дії цілих картин.

Практична частина.Перше читання твору. Обмін враженнями з метою виявлення основної  теми, головних подій і  конфліктів героїв.  (Про що розповідається в п'єсі, як розвиваються події, чого домагаються дійові особи?) Відтворення в дії окремих подій і епізодів. Читання п'єси, розбір тексту по   лінії дій і послідовності цих дій для кожного персонажа в даному епізоді. Читання п’єси за ролями.  Розкриття сутності образів та лінії їхньої поведінки, пошуки сценічної дії актора в «запропонованих обставинах» п’єси. Постановка інтонаційно-підтекстового забарвлення в п'єсі. Індивідуальні заняття.  Зведення розроблених епізодів п’єси, взятої до постановки, в картини. 

 

8. Оформлення вистави (8 год.)

Музичне оформлення вистави.Художнє оформлення вистави.

Практична робота. Підбір музичного супроводу вистави. Розучування пісень, танців. Виготовлення декорацій та реквізиту. Підбір костюмів до вистави.

 

9. Робота на сцені (8 год.)

Практична робота.Перенос усіх знайдених мізансцен на сцену. Створення загального дійового малюнку вистави. Прогонні репетиції. Генеральна репетиція. Виступ з виставою перед глядачами.

 

10Обговорення результатів роботи (2 год.)

Перегляд фото- та відео-матеріалів з виступів. Аналіз виступів. Оцінка роботи.

 

Очікуваний результат:

Вихованціповинні знати:
-  види театрального мистецтва;

-  театральні жанри;

-  форми і прийоми володіння голосом;

-  форми і прийоми постановки дихання;

-  форми і прийоми володіння тілом;

-  історію костюму та основи створення образу з використанням гриму

-  принципи акторського аналізу драматичного твору;

-  принципи роботи над роллю.

Вихованці повинні вміти:

- користуватися словесними  впливами;

- розміщувати тіло в сценічному просторі;                                                                                                                               

- володіти  голосовим апаратом;                                                                                    

- взаємодіяти з партнером, створювати образ героя, працювати над роллю;                

- складати, готувати і виконувати етюди;                                                                      - аналізувати роботу свою і товаришів;
- володіти комплексом артикуляційної і дихальної гімнастики;                                 - користуватися інтонаціями, що виражають різноманітні емоційні стани; 

- виразно прочитати прозовий текст, правильно вимовляючи слова і               

розставляючи логічні наголоси;                                                                                      - розвивати мовно-рухову та вокально-рухову координацію; 

- входити в образ, імпровізувати на задану тему;

- орієнтуватися в просторі, рівномірно розміщаючись на сцені;

-  будувати діалог з партнером на задану тему;

Вихованці мають набути досвід:

- образного сприйняття світу;

- логічного аналізу життєвого подієвого ряду, послідовності вчинків;

- колективної творчості;

- звільнення від психологічних блокувань.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ

Третій рік навчання

            Тема

Кількість годин

теорія

практика

разом

1.Вступ.

1

1

2.Сторінки історії українського театру 

2.1 Зародження українського театру.                  

2.2 ХХ століття.                                                    

2.3 Театр доби незалежності.                                        

2.4 Народні ігри та обряди.

3


      1


      1


      1

-

3


   -


   -


   -

3

6


   1


   1


   1

3

3.Акторська майстерність

3.1 Змінаставлення до предмета, місцядії, факту, партнера.                                                     

3.2 Розвитоквідчуттяформи.   

                             

3.3 Мізансцена – мовавистави.   

                          

3.4 Уміння увійти в образ. 

                                     

3.5 Розвиток уміння відтворювати картину за даним словом, текстом, підтекстом.

5

 

1

 

1

1

1


     1

8

 

1

 

1

2

2


   2

13

 

2

 

2

3

3


   3

4.Сценічна мова

4.1 Вибір об’єкта спілкування.                  

4.2 Розвиток координації між мовою та рухом.                        
4.3 Творчі ігри зі словами.

2

1

1

6

2

2


2

8

3

3 


2

5.Сценічний рух

5.1 Сценічне спілкування як взаємодія і вплив один на одного. 

                                            

5.2 Передача характеру і настрою музичного твору

3


     1

 

1

5


    2

 

3

8


   3

 

4

7. Дійовий аналіз літературного твору. Художнє читання.

 

7.1 Читання пєси.

7.2 Робота над епізодами.

7.3 Індивідуальні заняття.

-

 

-

-

-

11

 

3

6

6

11

 

3

6

6

8. Оформлення вистави.

8.1 Музичне оформлення вистави.

8.2 Художнє оформлення вистави.

2

1

1

6

3

3

8

4

4

9 Робота на сцені.

9.1 Перенос усіх знайдених мізансцен на сцену.

 

9.2 Прогонні репетиції.                                          9.3 Генеральна  репетиція.                               9.4Виступ з виставою перед глядачами.                                                                      

-

-

 


      -

-

-

11

2

 


   7

1

1

11

2

 


   7

1

1

10. Перегляд та обговорення вистав.

-

1

1

11. Основи гриму та костюму.

2

2

4

12. Підведення підсумків роботи гуртка.

1

-

1

Всього

19

53

72

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (1 год.)

Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. Обговорення.    Внесення корективів. Правила поведінки в колективі. Правила техніки безпеки.

 

2.Сторінки історії українського театру (6 год.)

Теоретична частина.Зародження українського театру. ТеатрХХ століття.Театр доби незалежності.

Практична частина.Народні ігри та обряди.

 

3.Акторська майстерність (13 год.)

Теоретична частина.Зміна ставлення до предмета, місця дії, факту, партнера. Розвиток відчуття форми. Акторське втілення елементів характеристики. Уміння увійти в образ, знайти сенс участі героя в дії, розвиток уваги, зняття психологічних комплексів. Текст. Підтекст.Розвиток уміння відтворювати картину за даним словом, текстом, підтекстом. Проникнення у зміст слова, створення ланцюга змістових відтінків.      

Практична частина. Індивідуальні та групові етюди. Вправи та етюди на розвиток елементів характеристики: «Товстий та тонкий», «Від 5 до 90». Гра зі словом, текстом, підтекстом, з різними словесними дійствами. Асоціація в образі. Слово-образ. Добір слів та створення образу слова без з'ясування його справжнього значення. Асоціація в образі. Музика-образ. Кольорові композиції на теми різних видів сучасної та класичної музики. Колір-образ.

 

4Сценічна мова (8 год.)

Теоретична частина. Вибір об’єкта спілкування. Встановлення контакту. Передача інформації. Розвиток координації між мовою та рухом. Поєднання вправ на дикцію та постановку голосу. Виконання фізичних вправ під віршовані та прозові тексти.

Практична частина.Формування чіткої правильної вимови; розвиток уміння розповідати від імені різних героїв; представляти себе іншою істотою або предметом і складати  монолог від його імені. Робота над дикцією та постановкою голосового аппарату простих та складних фізичних вправ. Вправи на координацію між мовою та рухом. Творчі ігри зі словами; читання віршів, прозових творів.

 

5.Сценічні рухи (8 год.)

Теоретична частина.Сценічне спілкування як взаємодія і вплив один на одного. Передача характеру і настрою музичного твору у вільних музичних  пластичних імпровізаціях.

Практична частина.Групові ігри, вправи та етюди на найпростіші види спілкування без слів. Вправи на розвиток пластичної виразності, гнучкості, вміння пластично виразити характер, володіння тілом. Культура жесту, сила жесту, широкий жест. Імітація ходи тварин, емоційна пластика, ходьба та біг на місці, прикладання сили до уявного предмета, компенсація уявного опору.

7. Дійовий аналіз літературного твору. Художнє читання( 11 год.)

Практична  робота. Читання п'єси, аналіз твору, розбір тексту по  лінії дій і послідовності цих дій для кожного персонажа в даному епізоді.                                Читання п’єси за ролями.  Розкриття сутності образів та лінії їхньої поведінки, пошуки вірної сценічної дії актора в «запропонованих обставинах» п’єси. Робота над епізодами. Визначення основних завдань кожної дійової особи в епізоді. Засвоєння тексту.                                                                                                      Індивідуальні заняття.

 

8. Оформлення вистави. (8 год.)

Музичне оформлення вистави. Художнє оформлення вистави.

Практична робота. Підбір музичного супроводу вистави. Розучування пісень та танців до вистави. Виготовлення декорацій,реквізиту. Підбір або виготовлення костюмів та аксесуарів.

 

9. Робота на сцені.( 11 год.)

Практична  робота. Перенос усіх знайдених мізансцен на сцену. Створення загального дійового малюнку вистави. Репетиції. Генеральна  репетиція. Виступ з виставою перед глядачами.

 

10. Обговорення результатів роботи (1 год.)

Перегляд фото- та відео-матеріалів з виступів. Аналіз.

 

11.Основи гриму та костюму (4 год.)

Теоретична частина.Типи театрального гриму.Історія костюму.

Практична частина.Створення  образу на задану тему.

 

12. Підведення підсумків роботи гуртка. (1 год.)

 

Очікуваний результат:

Вихованці повинні знати:

- про сучасні українські театри; традиції і обряди українського народу;

- основи акторської майстерності;

- що таке відчуття форми, текст, підтекст;

- основи гриму, історію костюму;

- основи постановочної роботи;

- здійснювати музичне та художнє оформлення вистави;

Вихованці мають вміти:

- самостійно працювати над текстом;                                                               

- володіти навичками сценічної мови та співу;                                                  

-демонструвати органічну взаємодію з партнером на сцені;                                                        

- володіти пластичною виразністю;                                                                  

 - висловлювати свою думку;

 - брати участь у створенні мініатюр, постановці вистав;

- створити образ за допомогою гриму та костюму;

- працювати з музичним оформленням та декораціями.

Творчі: вихованці мають вміти і застосовувати:

 - виявляти ініціативу, бути творчо активним;     

фантазувати, асоціативно мислити;                                                                                                                          

 - аналізувати персонаж, мотиви його вчинків, цілі та завдання;

- створювати драматичний образ за допомогою слова, вокалу, танцю.

Вихованці мають набути досвід:

-  оволодіння навичками спілкування та колективної творчості;

-  вміння управляти своїми емоціями;

-  вміння критично ставиться до себе та інших;

-  вміння стійко долати труднощі психологічного характеру.

 

    ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1.               БажинаВ.А.Программа театральной студии «Маленькая страна»

[Электронный ресурс]  /Виктория Александровна Бажина. – Режим доступа: http://dramateshka.ru/index.php/program-theatrical-aspic-small country/4175-01-poyasniteljnaya-zapiska-programmih-lmalenjkaya stranar#ixzz3dnw6gSzh

2.                Будянський В.І., Будянський Д.В. Шкільний театр: Навч.посібник. -Суми: ВАТ “СОД”, вид-во “Козацький вал”, 2002. - 184с.

3.               Гуснова Г.В.Навчальна програма театрального  гуртка "Прем'єра" [Електронний ресурс] / Галина Вікторівна Гуснова. – Режим доступу: http://zw.ciit.zp.ua/index.php/

4.               Дубина Л. Викладання мистецьких дисциплін з елементами театральної педагогіки. // Мистецтво і освіта. — 2001. — № 4.

5.               Жовчак З.В. Виховання школярів засобами мистецтва //  Мистецтво та освіта. - 2004. - № 3. - С. 18-20.

6.               Закон України «Про позашкільну освіту» від 5 квітня 2007 року N 876-V.

7.               Кулігіна О. В. Навчальна програма гурткової роботи театральний гурток «Джерела» [Електронний ресурс] /  Олена Володимирівна Кулігіна. – Режим доступу:                         https://infourok.ru/navchalna_programa_gurtkovo_roboti_teatralniy_gurtok_dzherela_dlya_uchnv_8-10_klasv-150035.htm

8.               Позашкільна освіта. Навчальні програми [Електронний ресурс].-

Режим доступу: https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni programi/

9.               Соболева О. Н. Театр, в котором играютдети [Электронный ресурс] /Оксана Николаевна Соболева. – Режим доступа:                      http://dramateshka.ru/index.php/theatre-in-which-play-children#ixzz3dnzqmZhp

10.          Техніка мовлення. Мовленнєвий апарат. Дихання. Голос. Темп мовлення. Дикція та артикуляція [Електронний ресурс].- Режим доступу:http://razom.znaimo.com.ua/docs/2421/index-371408.html

Немає коментарів:

Дописати коментар